MISSED HISTORY: contact vinlandmap.info

FAMINES IN THE INDIAN SUBCONTINENT, 1500 to 1767
To home page


1644 (a): Madurai to Coromandel Coast1644 map
Documented causes: drought
Documented effects: voluntary slavery

VOC "Dagh-register Behouden Int Casteel Batavia Anno 1644-1645" (1903)
p327 (report from Coromandel coast, Jan 1645): "Aen de voldoening der slaven wirdt getwijffelt, want howel sijn E. tot procure derselver gestadigh volck in 't landt hield soo warender echter noet meer also 100 stuckx becomen, ter oorsaeck voormaels bij extraordinaire diere tijden veel huijsgesinnen uut hongersnood en om den rijscost haer in slavernij begeven hadden, ende alsnu geene dan door de roovers en dat seer weijnigh met bedecter handt affgebracht wirden. Om dien handel te faciliteren soude men Kistapaneijck en de sijnen deselve over zee te drijven moeten verbieden, 't gunt de Comp'ie in andere saecken wederom sou obsteren, waerop de gouverneur ordre tot reglement verwachtede, alsmede ende insonderheijt hoe sigh tegen die van Queda ende Atchin te gedragen had, welck onsen handel seer nadeeligh waren. Middeler tijt sou sijn E. vernemen ofter uijt te landen Tansjouw ende Madre eenige slaven te trecken waren, waertoe goede hoop gegeven wird."
To home page