MISSED HISTORY: contact vinlandmap.info

FAMINES IN THE INDIAN SUBCONTINENT, 1500 to 1767
To home page


1636 (a): south-east India1636 map
Documented causes: sudden drought, + war
Documented effects: high mortality; industrial collapse

VOC, "Dagh-register Behouden Int Casteel Batavia ... Anno 1636" (1899)
p51 (news received 22 Mar 1636): "Daer wiert oock seeckerlijck gerucht hoe dat de mainctementos doort geheele rijck van Golconda, seer dier ende niet te becomen sijn, sulcx datter bij gebreck des selffs, veel volcx door miserie van hongersnoot sterven. "

p121 (news received 10 June 1636): " den cleeden ende lijwacthandel omtrent de Masulipatamse quartieren principalijck in Palicot ende Datcherom seer toeneempt ende dagelijcx merckelijck verbetert ...
Doch dat daerentegen den afftreck onser coopmanschappen principalijck inde specerijen over de gantsche custe seer sober bleeff, door den ontstaenen oorloge tusschen den Neijck van Tanjouwer, ende die van Seusier, daermede de wegen heel onveijl blijven.
Den rijs was oock gantsch qualijck te becomen, sijnde door de extraordinarie hitte ende cort opgehouden regen veel saets op het velt vestickt, 500 lasten padij hadde gecontracteert, die metten naesten stonden te volgen."

p263 (news received 31 Oct 1636): "Met het becomen ontseth per gemelte fluijten bleven onse comptoiren op Choromandel, soo wel van contant, als coopmanschappen treffelijck geprovideert, sulcx dat daer voor tegen 't aenstaende jaer een groot retour verhoopten te becomen, bij aldient aenden cattoen niet mancqueert alsoo de wevers door de continuerende dierte desselfs tot het maecken van groove lijwaten, qualijck te bewegen sijn. Ende is dienvolgende 't gaern oock heel schaers te becomen, wordende de fijne doecken bij de Mooren ende grooten selffs soo seer gesocht, ende dier ingecocht, dat die voor de Compa' bijnae oncoopelijck maecken, gelijck oock door den extraordinarien gevallen regen int procureren van d'een en d'ander soorteringh mede seer verhindert sijn."

1636 (b): Punjab
Documented causes: unspecified
Documented effects: delay of Emperor's military plans

Famine and Dearth website [ famineanddearth.exeter.ac.uk/displayhtml.html?id=fp_00704_en_lubbuttawarikh ]
Quotation from the "Lubbut Tawarikh" by Rai Bindradan Das, about a "great famine" in the Punjab, 1046 AH [1636 CE]
To home page